โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสอนภาษาจีน แนวใหม่ เจซีซี
ภาษาจีน
แบ่งเป็น 4 หลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายและความเหมาะสมของผู้เรียน ดังนี้
แบ่งเป็น 4 หลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายและความเหมาะสมของผู้เรียน ดังนี้

1. หลักสูตรภาษาจีนมาตรฐาน
เพื่อฝึกฝนให้เก่งทั้ง 4 ทักษะ ได้ในเวลาอันรวดเร็วเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นความรู้ภาษาจีน แต่ต้องการปูพื้นฐานและฝึกฝนให้เก่งทั้ง 4 ทักษะ เพื่อนำไปใช้ในการทำงาน การเรียนต่อและใช้ในชีวิตประจำวัน แบ่งเป็น 4 ขั้น ดังนี้

หมายเหตุ : HSK คือ ข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนมาตรฐานสากลของจีน จัดทำโดยกระทรวงศึกษาธิการของจีน

ชุดตำราภาษาจีนมาตรฐาน

แนะนำตำรา
ใช้ตำราชุด Road to Success (成功之路) ของมหาวิทยาลัย BLCU (Beijing Language and Culture University)
ฉบับพิมพ์ครั้งที่สอง ปี 2016 (พิมพ์ครั้งแรก ปี 2008)

เป็นชุดตำราการเรียนภาษาจีนสำหรับคนต่างชาติ ที่ให้ความสนุกสนาน สอดแทรกวิถีการใช้ชีวิตประจำวันของคนจีน ด้วยภาษาจีนสมัยใหม่ที่ใช้บ่อยในชีวิตจริง
หนังสือชุดนี้มี 5 ระดับ เช่น

ระดับแรก
    1. เล่มแรกคือ Thershold (入门篇)
    ลำดับเนื้อหาเริ่มจากการฝึกออกเสียงพินอิน สนทนาเรื่องในชีวิตประจำวัน 8 เรื่อง พร้อมสอดแทรกตัวอักษรจีนพื้นฐานในแต่ละบทเรียน

    2. มีสองเล่มคือ Lower Elementary 1 และ 2 ( 起步篇 1, 2)
    เริ่มเรียน 4 ทักษะ อย่างจริงจัง ด้วยบทเรียนชีวิตประจำวันที่สนุกสนาน ใชัได้ในสถานการณ์จริง เป็นต้น

2. หลักสูตรภาษาจีนสำหรับเด็ก อายุ 7 - 12 ปี
เพื่อให้เกิดความรู้สึกชอบเรียนภาษาจีนและให้มีพื้นฐานที่ดีของการเรียนใน ระดับที่สูงขึ้น และเก่ง ได้ทั้ง 4 ทักษะ


ชุดตำราภาษาจีนสำหรับเด็ก

แนะนำตำรา

ทั้งชุดมี 12 เล่ม เป็นตำราที่สอนพูดควบคู่กับการฝึกฝนการอ่าน เขียน ได้อย่างเป็นระบบและเนื้อหาน่าสนใจ ในเล่ม พิมพ์ 4 สีมีรูปภาพการ์ตูน อย่างสวยงาม ทำให้เด็ก ๆเรียนรู้ ภาษาจีนได้อย่างสนุกสนาน ขณะเดียวกันก็พัฒนาทักษะทางภาษาได้รวดเร็ว ทำให้ยิ่งเรียนยิ่งสนุก

3. หลักสูตรภาษาจีนสนทนาเร่งรัด
เพื่อให้สนทนาได้ในเวลาจำกัด เหมาะสำหรับผู้ที่มีความเร่งด่วนในการนำไปใช้ในการทำงาน และเพื่้อเป็นการปูพื้นฐานสำหรับภาษาจีนธุรกิจชั้นต้นด้วย

ชุดตำราหลักสูตรภาษาจีนสนทนาเร่งรัด
ใช้ชุดตำรา Experiencing Chinese ของ Han Ban โดยเรียนตามลำดับจากง่าย ไปยาก ดังนี้ คือ 

3.1 Living in China
แนะนำตำรา
Living in China 
เล่มสีชมพู มี 12 บทเรียน (สำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานภาษาจีน) ครอบคลุมเนื้อหาในชีวิตประจำวัน 36 หัวข้อที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน เช่น การทักทายแนะนำตัว การบอกเวลา การถามราคาและต่อรองราคา การสั่งอาหาร การคุยทางโทรศัพท์ การถามทาง บอกทาง และการคุยเรื่องดินฟ้าอากาศ เป็นต้น

สำหรับหลักสูตรภาษาจีนสนทนาเร่งรัด นอกจากจะเรียนด้วยตำรา Living in China แล้ว เรายังมีตำราฉบับอื่นๆ ดังนี้

3.2 Traveling in China
แนะนำตำรา
Traveling in China 
เล่มสีเหลือง มี 12 บทเรียน (สำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานภาษาจีน) เนื้อหาบางบทจะคล้ายกับเล่มแรก แต่เพิ่มเนื้อหาที่สำคัญอื่น ๆ ในการท่องเที่ยวในประเทศจีน เช่น การนั่งรถโดยสารแบบต่าง ๆ การจองโรงแรม การจัดเวลาเที่ยว ถามทาง แลกเงิน เป็นต้น

3.3 Experiencing Culture in China
แนะนำตำรา
Experiencing Culture in China  
เล่มสีแดง มี 12 บทเรียน เหมาะสำหรับ ผู้ที่เคยเรียนภาษาจีนมาแล้วอย่างน้อย 60 ชั่วโมง เนื้อหาเกี่ยวกับ งาน เทศกาลต่าง ๆ ของจีน เช่น เทศกาลวันตรุษจีน การเลี้ยงข้าว การไปงานแต่งงาน การให้ของขวัญ การดูงิ้ว เป็นต้น

3.4 Official Communication in China
แนะนำตำรา
Official Communication in China
เล่มสีส้ม มี 12 บทเรียน เหมาะสำหรับ ผู้ที่เคยเรียนภาษาจีนมาแล้ว 120 ชั่วโมง(เล่ม1 +เล่ม3 หรือ เล่ม 2+เล่ม 3) เนื้อหาเกี่ยวกับการติดต่องานราชการในประเทศจีน เช่น การแนะนำตำแหน่ง การจัดเอกสาร การใช้โทรศัพท์ การนัดหมาย การต่อวีซ่า เป็นต้น

3.5 Business Communication in China
แนะนำตำรา
Business Communication in China
เล่มสีฟ้า มี 12 บทเรียน เหมาะสำหรับผู้ที่เคยเรียนภาษาจีนมาแล้ว 180 ชั่วโมง (เล่ม1+3+ 4 หรือ เล่ม 2+ 3+4) เนื้อหาเกี่ยวกับ การแนะนำตัวเองอย่างเป็นทางการ การอธิบายลักษณะงานที่ทำ โครงสร้างการบริหาร การเตรียมงาน เตรียมกำหนดการงานต่าง ๆ การจัดและเข้าร่วมงานเลี้ยง การเลือกสื่อโฆษณา


4.หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ
เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐาน เรียน โปยา จบสามเล่ม หรือ จบ HC 15 เนื้อหาโดยสังเขปคือ การทักทายแบบต่าง ๆ เมื่อการพบกันครั้งแรก, การซื้อของ, เรื่องอาหารแบบต่าง ๆ, เรื่องที่พักแบบต่าง ๆ, แหล่งท่องเที่ยวในประเทศจีน, การเรียนภาษาจีนธุรกิจ, กิจกรรมยามว่างแบบต่าง ๆ ของคนจีน, เทศกาลสำคัญต่าง ๆของจีน, กติกา มารยาทในการเข้าสังคมคนจีน, การเยี่ยมบริษัท การชมสถานที่ต่าง ๆ, ภาวะเศรษฐกิจของจีนเปรียบเทียบกับของโลก,นโยบายทางเศรษฐกิจของจีนทั้งระดับในประเทศและต่างประเทศ ภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศและนโยบายระดับภูมิภาค ภาคเศรษฐกิจสำคัญ ๆ ของประเทศจีน กฏหมายแรงงาน ค่าแรงของประเทศต่าง ๆ และค่าแรงแบบต่าง ๆ เป็นต้น

ชุดตำราภาษาจีนธุรกิจ
แนะนำตำรา
ตำราชื่อซังอู่ฮั่นหวี่ ของมหาวิทยาลัยการค้าระหว่างประเทศที่กรุงปักกิ่ง หนึ่งชุดมี 4 เล่มเรียบเรียงเนื้อหาเกี่ยวกับธุรกรรมต่าง ๆ ทางธุรกิจ อย่างน่าสนใจ และนำไปใช้ได้จริง